Sunt valabile formularele declarațiilor de avere și de interese, având în vedere cã acestea conțin în cuprinsul lor articolul 292 din vechiul Cod Penal privind falsul în declarații, infracțiune reglementatã în prezent de articolul 326 din Noul Cod Penal?   |

DA sunt valabile - în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, „Ori de câte ori o normã în vigoare face trimitere la una sau mai multe infracțiuni prevãzute de Codul penal din 1969 sau de o lege specialã modificatã prin dispozițiile prezentei legi, trimiterea se considerã fãcutã la infracțiunea sau infracțiunile prevãzute de legea nouã, având aceleași elemente constitutive.”


În afară de adresa imobilelor (cu excepția localității unde sunt situate), se anonimizează și informațiile privind domiciliul declarantului și codul numeric personal din preambulul formularelor declarațiilor de avere și de interese?  

Da. Aceste informații se anonimizează la postarea declarațiilor de avere și de interese pe site-ul instituției și pe portalul Agenției Naționale de Integritate.


Ce contracte fac obiectul declarării la punctul 5 din declarația de interese (anexa 2 din Legea nr.176/2010) (”contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar”)? 

Fac obiect al declarării la punctul 5 din declarația de interese, contractele aflate în derulare în momentul completării declarației de interese. Nu sunt supuse declarării contractele ale căror efecte juridice au încetat înainte de data completării declarației (contractele încheiate/încetate/terminate).


Română