„LINC - creşterea capacităţii administraţiei publice centrale în prevenirea şi identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilitaţi si averi nejustificate”, cod MySMIS:118824 /cod proiect: SIPOCA451

Principii orizontale promovate şi aplicate în cadrul proiectului LINC


De ce sunt importante egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă?

 • reprezintă premise pentru o creștere economică bazată pe inovare, incluziune socială și sustenabilitate, cele două principii fiind complementare.

Egalitatea de șanse stă la baza unui sistem social stabil și sustenabil, iar dezvoltarea durabilă presupune asigurarea unui nivel decent de trai pentru generația actuală, fără a neglija însă nevoile generațiilor următoare.

 • sunt valori de bază ale Uniunii Europene, afirmate atât de Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene cât și de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Aceste valori sunt transpuse la nivel politic în documentele strategice ale Uniunii Europene, inclusiv în Strategia Europa 2020 pentru creștere inteligentă, durabilă și incluzivă. Respectarea lor este obligatorie pentru toți beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul perioadei de programare 2014-2020 prin Fondurile Europene Structurale și de Investiții [1].

EGALITATE DE ŞANSE
Egalitatea de șanse defineşte acea situaţie în care ierarhiile existente în societate sunt determinate de un proces competitiv la care toți membrii societății au acces în mod egal [2].
Se urmăreşte astfel combaterea inegalităţii de şanse şi asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viaţa economică, politică şi socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilităţi sau orientare sexuală.

 • Egalitate de gen

Egalitatea de gen / egalitatea între femei şi bărbaţi este definită de Consiliul Europei după cum urmează: “Egalitatea de gen presupune un nivel de vizibilitate, afirmare şi participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice şi private. Egalitatea de gen este opusul inegalității de gen, nu a diferențelor de gen, şi urmărește promovarea participării depline a femeilor şi bărbaților în societate. [3]”
Proiecul LINC va respecta principiul egalitaţii de gen în toate activitaţile sale. Pe de o parte, în managementul proiectului se va acorda atenţie acestui principiu în angajarea personalului din cadrul proiectului. Pe de alta parte, în cadrul tuturor activitaţilor care presupun participarea grupului ţintă se va urmari o distribuţie echitabilă de gen a participanţilor, fiind luat în calcul acest criteriu în momentul în care se va realiza selecţia celor care îşi doresc să ia parte la atelierele de lucru, mesele rotunde, cursurile şi seminariile organizate în cadrul proiectului.
Pentru a promova egalitatea de gen, vom încuraja participarea femeilor la activităţi prin acordarea de prioritate acolo unde va fi cazul în cadrul proceselor de selecţie, mai ales în cazul în care numărul femeilor care se înscriu este mai mic decât cel al barbaţilor.
Nu în ultimul rând, egalitatea de gen va constitui un modul în toate sesiunile de formare organizate, iar principiul va fi promovat prin materiale informative în cadrul tuturor evenimentelor de consultare.

 

 • Nediscriminare

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului stabileşte în articolul 2 faptul că “fiecare om se poate prevala de toate drepturile proclamate în Declaraţie fără niciun fel de deosebire, ca de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă , religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine naţională sau socială, avere, naştere sau orice alte împrejurări”.
Proiectul LINC va promova principiul nediscriminarii în mai multe moduri. Pe de o parte, toate documentele ce propun proceduri sau politici publice vor avea în vedere inclusiv asigurarea unui tratament egal şi nediscriminatoriu al tuturor angajaţilor. Nediscriminarea este astfel un element transversal în asigurarea unei funcţionari corecte a oricărei instituţii si va fi menţionat ca atare. Pe de alta parte, nediscriminarea va constitui un modul în toate sesiunile de formare organizate, iar principiul va fi promovat prin materiale informative în cadrul tuturor evenimentelor organizate în cadrul proiectului.
Proiectul va avea în vedere faptul că lipsa de integritate şi corupţia afectează mai mult persoanele din grupuri vulnerabile, pentru care costul corupţiei este mai mare şi mai greu de plătit. În toate activităţile programate, echipa de management şi echipa de implementare a proiectului vor adapta designul şi conţinutul livrabilelor/evenimentelor pentru a permite accesul şi participarea grupurilor vulnerabile.

 • Accesibilitate persoane cu dizabilitaţi

Accesibilitatea este un principiu critic pe care proiectul îl va lua în calcul.Toate evenimentele din cadrul proiectului vor fi organizate în locaţii care vor fi accesibile pentru persoane cu dizabilitaţi. Nevoia de asigurare a accesibilitaţii se va regăsi în materialele distribuite la evenimente şi predate la sesiunile de formare ca elemente de importanţă pentru o administraţie publică modernă, consolidată.


DEZVOLTAREA DURABILĂ

Protejând mediul înconjurător ne protejăm propriile vieţi, întrucât un mediu sănătos ne oferă resursele necesare pentru un trai echilibrat şi sănătos, apă potabilă, aer curat, sol bogat pentru agricultură şi multe altele. Activitățile umane degradează însă mediul înconjurător, adesea în mod ireversibil, iar atunci când natura este în dezechilibru apar efecte devasBackgroundtatoare pentru oameni: catastrofe naturale, secete, boli cauzate de poluarea aerului, a solului sau a surselor de hrană sunt doar câteva exemple. Datorită importanței vitale a mediului înconjurător pentru sănătatea umană, în legislația internațională dreptul de a trăi într-un mediu sănătos este direct legat de drepturile omului – prin Convenția Aarhus, semnată de România în 1998.
În contextul protecției mediului, conceptul de dezvoltare durabilă este definit ca dezvoltarea care satisface nevoile prezentului fără a compromite posibilitatea generaților viitoare de a-şi satisface propriile nevoi [4].

 • Poluatorul plăteşte

În cadrul proiectului vor fi diligenţe pentru a preveni poluarea în oricare forme ale ei, dar şi pentru asigurarea respectării 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, transpusă în HG 448/2005, acestea fiind printre puţinele surse poluatoare în cadrul proiectului.

Se va acorda o atenţie deosebită respectării mediului, prin:

 • reducerea imprimării documentelor pe hârtie şi/sau tipărirea faţă-verso, atunci când este necesară imprimarea;
 • utilizarea corespondenţei electronice în detrimentul celei pe hârtie.

In cadrul evenimentelor în care este implicat grupul ţintă vor fi prezentate informaţii despre importanţa protejării mediului, a consecinţelor privind poluarea şi costurile cauzate de poluare; despre utilizarea raţională a resurselor şi despre protecţia mediului înconjurător. Membrii echipei de implementare vor fi informaţi şi vor ţine cont în acţiunile lor de protejarea mediului. Va fi încurajată transmiterea materialelor în format electronic, pentru a se reduce pe cât posibil consumul de hârtie, tonner şi resurse care poluează mediul. Toate materialele elaborate în proiect vor fi disponibile în format electronic, urmând să fie tipărite doar în numărul necesar conform unui calcul riguros.

 • Protecţia biodiversităţii

Aplicarea principului dezvoltării durabile va urmări asigurarea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială şi creştere economică. Integrarea orizontală a principiului are in vedere ca operaţiunile finanţate sa urmareasca reducerea impactului asupra mediului cât mai mult posibil, fiind acordată atenţie protecţiei mediului, eficienţei energetice, atenuării schimbărilor climatice şi adaptării la acestea, biodiversităţii, rezistenţei la dezastre, prevenirii şi gestionării riscurilor. Echipa de proiect şi grupul ţintă vor fi informaţi cu privire
la faptul că ameninţările directe asupra biodiversităţii în zona de implementare a proiectului sunt exploatarea neadecvată a resurselor neregenerabile, exploatarea resurselor naturale, schimbările climatice şi poluarea.

 • Utilizarea eficientă a resurselor

Echipa de proiect va utiliza preponderent mediul online pentru managementul documentelor (Dropbox, Google Drive, Asana) şi economia de hârtie. În acelaşi timp, se va încerca utilizarea hârtiei reciclabile într-un procent cât mai mare, toate achiziţiile de hârtie din cadul proiectului urmând a fi realizate pentru hârtie reciclabilă. De asemenea, în sediul de proiect se vor utiliza becuri eficiente energetic. În achiziţionarea de echipamente în cadrul proiectului se va acorda atenţie eficienţei energetice a echipamentelor. În cadrul proiectului promovarea si asigurarea vizibilitaţii implementarii, finanţarii si a rezultatelor obţinute se va realiza în special prin mijloace electonice, asigurându-se astfel o economie de resurse.

 • Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Proiectul LINC contribuie indirect la promovarea unui comportament responsabil al Grupului Tinta, al beneficiarilor, precum si la îmbunataţirea gradului de constientizare cu privire la acest concept. Spre exemplu, in cadrul cursurilor de formare participantii vor fi informati cu privire la atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice. De asemenea, vor fi puse la dispozitie informatii suplimentare pentru persoanele interesate de acest subiect, inclusiv Strategia Naţionala privind Schimbarile Climatice 2020.

 • Rezilienţa la dezastre

Avand in vedere ca proiectele finantate prin FSE POCA, prin natura lor, nu contribuie direct la indeplinirea obiectivului privind rezilienta la dezastre, proiectul contribuie indirect la promovarea unui comportament responsabil al beneficiarilor si la îmbunataţirea gradului de constientizare cu privire la concept si masuri posibile în ceea ce priveste rezilienţa la dezastre.

  [1] Informaţii preluate din “Ghidul beneficiarului privind abordarea principiilor orizontale la nivelul proiectelor finanţate din Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020”.

[2]   plato.stanford.edu/entries/equal-opportunity/

[3] http://www.unhcr.org/3c160b06a.pdf

[4] Comisia ONU pentru Mediu şi Dezvoltare. 1987. Viitorul nostru comun. http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf


Română